We  wszystkich  szkołach  Gminy  Raciąż (również w Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie,  w  okresie  od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r realizowany jest projekt „Lepszy start – w Gminie Raciąż stawiamy na edukacje” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna, RPO WM na lata 2014-2020, skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych kompetencji kluczowych, w tym obowiązkowo innowacyjności  i  kreatywności  oraz  odpowiadających  im  postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

 

Cele szczegółowe:

1. kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez organizację kół przedmiotowych dla uczniów uzdolnionych;

2. wykorzystywanie  w  nauczaniu  Technik  Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) poprzez doposażenie pracowni  przedmiotowych  w  sprzęt  komputerowy  i  pomoce dydaktyczne;

3. objęcie indywidualizacją nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4. wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez realizację zajęć dydaktyczno wyrównawczych.

Zajęcia są prowadzone w grupach ośmioosobowych, a indywidualizacja nauczania – czteroosobowych.

 

W ramach projektu w naszej szkole zorganizowano:

1. zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  z:   matematyki  – 2 grupy, przyrody – 2 grupy, j. angielskiego – 1 grupa, informatyki – 1 grupa.

2. zajęcia rozwijające umiejętności – koła przedmiotowe z: matematyki – 2 grupy, przyrodnicze – 2 grupy, j. angielskiego – 2 grupy, informatyczne – 2 grupy;

3. zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w  tym  uczniów  młodszych:  logopedyczne  – 2 grupy.

 

Łącznie zorganizowano 16 grup,  z  których każda zrealizuje w r. szk. 2017/2018 po 30 godzin zajęć, a w całym okresie realizacji projektu po 60 godzin zajęć.

 

Wsparciem w ramach projektu objęto 64 uczniów, w tym: 32 dziewcząt i 32 chłopców. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych  osiągają  niskie  wyniki z przedmiotów powiązanych z kształceniem kompetencji kluczowych, a uczniowie objęci wsparciem w  ramach  kół  zainteresowań  osiągają  średnie  wyniki  4,0  lub wyższe z tych przedmiotów. Do udziału w projekcie zakwalifikowano uczniów według indywidualnych predyspozycji oraz wskazań nauczycieli przedmiotów, wychowawców i rodziców.

 

Uczniowie objęci indywidualizacją nauczania mają specjalne potrzeby edukacyjne, które zostały zdiagnozowane przez nauczycieli wchodzących w skład zespołów klasowych.

 

Programy zajęć projektowych są tworzone z wykorzystaniem różnych metod nauczania służących pobudzaniu kreatywności, innowacyjności, współdziałaniu w grupie. Znaczna część czasu  poświęcona  jest  na  zdobywanie  wiedzy  i  kształcenie umiejętności. Zarówno na zajęciach wyrównawczych jak i rozwijających umiejętności dochodzi się do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru, uczenia się wnioskowania, uogólniania i interpretacji obserwowanych zjawisk fizycznych oraz dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Podobnie jest w trakcie zajęć matematycznych, informatycznych i językowych.

 

Indywidualizacją nauczania oraz zajęciami profilaktyki logopedycznej objęci są uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Uczniowie mają możliwości przyswajania, w dostępny sposób, 

podstawowych pojęć i umiejętności znajdujących zastosowanie w życiu praktycznym. Dobierane są metody pracy nawiązujące do sytuacji z życia codziennego oraz nabywanie kompetencji przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.

 

W ramach projektu zaplanowano zakup doposażenia pracowni  przedmiotowych  w  sprzęt  komputerowy  i  pomoce  dydaktyczne.